Họp thảo luận trực tuyến

Là hình thức họp trực tuyến mà các điểm cầu có thể thảo luận, trao đổi trực tiếp với nhau thông qua việc sử dụng camera và microphone. Tất cả thành viên tham gia họp đều có quyền bật camera, microphone và có vai trò bình đẳng như nhau.


Ví dụ: Họp thảo luận nhóm làm việc...Họp giao ban trực tuyến,


Đào tạo trực tuyến

Là hình thức họp trực tuyến mà người chủ trì có quyền sử dụng microphone và điều khiển cuộc họp. Chỉ duy nhất có 1 thành viên có quyền bật microphone và camera. Các thành viên khác muốn phát biểu phải xin quyền và được sự đồng ý của người chủ trì cuộc họp.


Ví dụ: Họp ban lãnh đạo, Họp ban lãnh đạo với các chi

nhánh...

Hội nghị truyền hình

Là hình thức họp trực tuyến mà người chủ trì có quyền sử dụng microphone và điều khiển cuộc họp.

Người chủ trì có quyền cho phép nhiều hơn một thành viên được sử dụng microphone và camera


Ví dụ: Họp phổ biến thông tin cho các địa phương,

địa bàn khác nhau...